Regulamin

Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z serwisu internetowego motovoyager.net.

1. Korzystając z serwisu użytkownik akceptuje wszystkie warunki zawarte w tym regulaminie oraz w regulaminach mu podporządkowanych oraz zobowiązuje się ich przestrzegać.

2. Właściciel serwisu (zwany dalej Wydawcą) nie ponosi odpowiedzialności za szczegółowość, aktualność, rzetelność oraz kompletność informacji i treści, które są jakąkolwiek częścią serwisu. Niemniej jednak dołoży wszelkich starań by je zagwarantować.

3. Materiały zawarte w serwisie (teksty, fotografie, grafiki, filmy, komentarze itp.) mają jedynie i wyłącznie charakter informacyjny oraz nie powinny być traktowane jako edukacyjne czy instruktażowe.

4. Wydawca serwisu nie ponosi odpowiedzialności z tytułu wykorzystania zasobów niniejszego serwisu przez użytkownika, a w szczególności za szkody powstałe z tytułu wykorzystania zasobów niniejszego serwisu w jakichkolwiek okolicznościach.

5. Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za skutki decyzji, podjętych przez użytkownika w oparciu o informacje uzyskane w wyniku korzystania z zasobów serwisu oraz za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z serwisu lub braku możliwości korzystania z niego. Nie jest też odpowiedzialny za szkody spowodowane jakąkolwiek wadą serwisu, błędem, pominięciem lub opóźnieniem danych, wirusem komputerowym, awarią linii telekomunikacyjnej lub systemu.

6. Zamieszczając materiały w serwisie motovoyager.net użytkownik potwierdza, że
–  Jest ich autorem i twórcą i wyłącznie jemu, w sposób nieograniczony, przysługują wszelkie do nich prawa, w tym nieograniczone autorskie prawa majątkowe.
– Artykuły zostały napisane, a zdjęcia zrobione przeze niego bez udziału osób trzecich oraz nie zaciągnął jakichkolwiek zobowiązań, które ograniczałyby lub wyłączały jego prawo do przeniesienia przysługujących mu praw.
– Materiały nie naruszają praw autorskich osób trzecich, są wolne od jakichkolwiek zapożyczeń oraz nie mają miejsca żadne inne okoliczności, które mogłyby narazić Wydawcę serwisu na odpowiedzialność wobec osób trzecich z tytułu korzystania lub rozpowszechniania.
– Nieodpłatnie przenosi na Wydawcę autorskie prawa majątkowe i prawa pokrewne do nieograniczonego w czasie korzystania i rozporządzania artykułem i zdjęciami na określonych polach eksploatacji oraz zezwala na wykonywanie przez niego autorskich praw zależnych.
– Wyraża zgodę na ingerencję Wydawcy w materiał w zakresie korektorskim i redakcyjnym (językowo i merytorycznie), dokonywanie skrótów w artykule, zmian tytułu i śródtytułów oraz graficzną edycję fotografii. Wyraża również zgodę na ich selekcję przez Wydawcę przed opublikowaniem
– Zgadza się na przygotowanie relacji nie dłuższej niż 20 000 znaków ze spacjami.

 7. Uwagi dotyczące funkcjonowania serwisu mogą być przesyłane na adres info@motovoyager.net. Będą one rozpatrywane przez Wydawcę niezwłocznie.

8. Wydawca może dokonać zmiany regulaminu, o czym zamieszcza informację w serwisie. Korzystanie z serwisu po rozpoczęciu obowiązywania nowej wersji regulaminu oznacza jego akceptację.

9. W sprawach nieuregulowanych stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego, Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną i innych właściwych ustaw.